Privacy

Algemeen
Djust Design bvba respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw transactiegegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

Vervolgens vindt u een overzicht en de nodige informatie met betrekking tot de verwerking en de bescherming van de door u verstrekte gegevens, alsook uw rechten met het oog op de bescherming van het individu binnen de GDPR en dit in een transparante, beknopte en begrijpbare vorm.

 

Verwerkingsverantwoordelijke
Dusterwald Laurent
Jan Baptist De Greeflaan 32
1731 ZELLIK
België
gpdr-rgpd@djustdiet.be

 

Recht op informative
Aangezien u een vrijwillige en uitdrukkelijke goedkeuring moet geven voor het bijhouden van uw gegevens, hebben we bij Djust Design bvba geopteerd voor een vinkje voor het afronden van de bestelling, waar u goedkeurt dat:

 • U de algemene en privacy voorwaarden gelezen hebt

Bij Djust Design bvba wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de bestelling of levering uit te voeren.
Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige bestellingen.

U kan als klant wel opteren voor een tijdelijke verwerking van informatie, waarbij uw persoonsgegevens enkel worden bijgehouden voor de uitvoering van de bestelling. In dat geval geeft u uw gegevens in als ‘gast’ en worden ze na de confirmatie van levering gewist.

 

Recht van inzage
U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.
Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

Bij Djust Design bvba worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Status bestelling
 • Datum en tijd bestelling
 • Ordernummer
 • Opmerking
 • Facturatiegegevens
  • Naam bedrijf
  • BTW nummer
  • Naam klant
  • Email
  • Adres
  • Telefoonummer
 • Verzendingsgegevens
  • Naam bedrijf
  • Naam klant
  • Email
  • Adres
 • Eventueel aangeduid afhaalpunt
 • Leverwijze
 • Bestelde producten
 • Bedragen van de producten en totaalbedrag

De gegevens worden enkel bijgehouden om:

 • De huidige levering en eventueel nieuwe leveringen te kunnen uitvoeren
 • Statistieken te maken op basis van de verkochte producten en/of omzet

 

Recht op correctie
U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.
Djust Design zal binnen de maand de gegevens aanpassen en derden . DPD, Mollie , Sendcloud & Soft Touch op de hoogte brengen van de aanpassingen en dit met het oog op een correctie toekomstige levering.

In geval van fouten in de adres, facturatie of andere persoonlijke gegevens, kan Djust Design bvba niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

 

Recht op verwijdering
In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.
Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van Djust Design bvba .
Ook zal Djust Design bvba derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door Djust design bvba.

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • In geval van direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde.belangen.van.de verwerkingsverantwoordelijke/derde.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het moet volgens een wettelijke verplichting.
 • Het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar.

Let op: deze website mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 13 jaar zonder de goedkeuring van ouder of voogd.

 

Recht op beperking
U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag Djust Design bvba enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van je gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan.
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en je eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank.
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Indien Djust Design bvba uw beperking zou opheffen na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking  zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

 

Kennisgeving inzake correctie of verwijdering
Djust Design bvba zal alle derden ttz: DPD, Mollie, Sendcloud, Soft Touch en eventuele andere derden op de hoogte brengen van correcties, aanpassingen en wissingen van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Let op: uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door Djust Design bvba te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

 

Recht van bezwaar
Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij Djust Design bvba worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

 • De besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren
 • Wettelijk is toegestaan
 • Gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming

 

Meldingsplicht bij data-lek
Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij Djust Design bvba en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

 

Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Cookies
Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een cookie (tekstbestandje die op uw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Djust Design bvba. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over onze website activiteit op te stellen en de website nog meer aan uw wensen aan te kunnen passen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Bij eerste contact met de website van dJust moet u ook uw goedkeuring geven dat uw gegevens in cookies opgeslagen zullen worden.

 

Veranderingen aan het privacy beleid
Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

 

Veiligheid van betaling
Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van Djust Design bvba  krijgen uw kredietkaart nummer niet te zien.

 

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via info@djust.be

TERUG NAAR DE BOVEN